Kyro älv är Österbottens största älv, den är cirka 134 km lång och avrinningsområdet omfattar cirka 5000 kvadratkilometer. Älven rinner genom Kvevlax Lillkyro, Storkyro, Ylistaro, Seinäjoki, Ilmola, Kurikka, Kauhajoki och Jalasjärvi. Älven mynnar ut Vassorfjärden. Vid älvens avrinningsområde bor omkring 100 000 människor, Vasa tar sitt råvatten från älven. Älven är översvämningskänslig och vissa sträckor som t.ex. i Kvevlax är belägna på översvämningsområden där det tidvis förr fanns risk för översvämningar. Områdets översvämningskänslighet beror bl.a. av terrängens flackhet och landhöjningen. Genom invallningar och muddringar under århundradenas lopp har man försökt minimera skadeverkningarna.
 
Den första bron i Kvevlax över Kyro älv byggdes 1935, före det sköttes trafiken med färja. Fotografiet är från början av 1900-talet. Färjkarlen är troligen Fredrik Sandnäs (Steina Fredrik). I bakgrunden från vänster Bonäsören och bakom Herrgårds- och Öurasbacken, i mitten kyrkbacken och till höger Tranasbacken och Skatan.
Brobygget genomfördes med stålelement som nitades ihop till tre spann i form fackverkselement. Elementen monterades på stenkistor, det fanns fyra stenkistor placerade i strömfåran. Det var en stor utmaning att anlägga bron över den ca 100m breda älven med en botten som bestod av djupa lerlager. Den nuvarande bron byggdes 1973, den gamla brons fackverkselement återanvändes vid byggande av nya broar vid Golkas ca 12 km uppströms.
Fotografi från islossningen april 1937 vid den nybyggda bron. Vägbanken till bron var anlagd med stenmaterial från de otaliga stenrösena som fanns i byn. Bron och vägbanken klarade de stora påfrestningar vid islossningen.
Riksväg 8 översvämmad vid islossning 1937. Fotografen stod där Sale finns i dag. Till vänster det gamla brännvinsbränneriet, senare byggdes Kvevlax kvinnliga hemslöjdskola på samma tomt. Den byggnaden finns kvar. Till höger Bonäsören.
Islossningen våren 1971, innan bygget av den nya bron och invallningen påbörjades.
En stillsam islossning i april 2010, skyddsvallen har fyllt sin uppgift.