Obs, nytt datum! Årsmötet hålls i Marthabo måndagen den 24 februari 2020 kl 18:00.

Nästa styrelsemöte hålls enligt senare besked!

Sockenmagasinet och takrännor

Under sommaren har sockenmagasinet försetts med takrännor och stuprör. Byggnadsställningarna, som monterats och flyttats runt byggnaden med talkokrafter, kunde slutligen demonteras den 13 augusti. Rännmonteringen blev klar dagen innan. Personerna som syns på fotografierna är Hasse Rönnqvist och Mikael Herrgård. 

 

Kyrkvägen

Första etappen från Källbacken till Vilanbacken har nu försetts med stabila spångar över de två skogsdikena. Regniga höstar är skogsdikena oftast vattenfyllda och besvärliga att passera.

 

 

 

 

Fastigheten vid Sockenmagasinet

Kvevlax Hembygdsförening rf har sedan juni 1982 ägt de båda byggnaderna Sockenmagasinet och Prästboden. Marken under de båda byggnaderna ägdes dock av Kvevlax smf (officiellt Kvevlax bys samfällda områden) och marken mellan byggnaderna och omkring ägdes av Christel och Holger Nybäck. Ursprungligen hörde hela området till Knip hemman, närmare bestämt Nysto och Väktas. I början på 1920-talet ägdes området av de tre bröderna Fritjof, Verner och Oskar Knip. De hade av olika anledningar blivit de enda bönderna på Nysto och Väktas.

I samband med nystarten av Kvevlax Hembygdsförening och uppgraderingen av Sockenmagasinet till ett mera lätt tillgängligt muséum uppstod behov av dels en funktionell parkering och dels tillgång till den östra sidans nya ingång. Den ursprungliga ingången från landsvägen var synnerligen opraktisk och rent av farlig på grund av den livliga trafiken.

Markägarna Nybäcks och Kvevlax smf beslöt därför i våras att överlåta de aktuella markområdena till Hembygdsföreningen och den 16 december 2019 kunde processen avslutas genom undertecknande av gåvobreven. Gåvobreven undertecknades under närvaro av det Offentliga köpvittnet Dan Örndahl och av gåvogivarna Christel och Holger Nybäck, för Kvevlax smf:s del ordförande Tore Norrgård och sekreteraren Fredrik Hagberg. För gåvomottagarens del undertecknades gåvobreven av ordförande Ulla-Maj Salin och sekreteraren Mikael Hultholm. Kvevlax Hembygdsförenings kassör Johannes Hjortman deltog som erfaren sakkännare.

Fastigheten är ca 850m2 stor och belägen mittemot Kvevlax Kyrka.

 

Planritning av Sockenmagsinets ändringsarbeten, planeringen är godkänd av Österbottens muséum och Korsholms kommun.

 

Gåvobreven undertecknades i Marthabo den 16 december, från vänster Dan Örndahl, Johannes Hjortman,   Tore Norrgård,  Holger och Christel Nybäck, Ulla-Maj Salin och Fredrik Hagberg. 

 

Snidigärdsgården vid Sockenmagasinet

Projektet påbörjades under vårvintern med avverkning av trodor (gärdslen) och störar (stavar) vid Vilanbacken och fortsatte med barkning under vårmånaderna. Efter en lång paus under sommaren monterades störarna på hösten. Förhållandena var inte de allra gynnsammaste p.g.a. områdets fyllning med stenar och krossgrus. Genom att använda icke traditionella metoder, med borrning av hål i de jordfasta stenarna och fästelement av stål samt förstärkningar med betong, blev störarna till sist monterade. I slutet på oktober hämtades smågranar (stölingar) från Väktas´s skogsskifte i Hemskogen och så äntligen, den 24 oktober var vi beredda att göra stölingarna (banden) och göra slutmonteringen.

Talkoarbetarna som syns på fotografierna är Hasse Rönnqvist, Per-Olof Hurr, Mikael Herrgård, Johannes Hjortman och Mikael Hultholm. Fotografer var Maj-Britt Hjortman, Hasse Rönnqvist och Mikael Hultholm.

Tillverkning av stölingar, värmningen gjordes i tvättgrytan till vänster.

 

Klockan tre var det dags för paus med termoskaffe.

Monteringen påbörjades.

När skymningen började falla var gärdsgården klar.

Nöjda talkoarbetare efter slutfört arbete!

 

Kyrkvägsvandring hösten 2019

Kvevlax församlings karakaffegrupp ordnade den 19 september 2019 tillsammans med Kvevlax Hembygdsförening en vandring längs de gamla kyrkvägsstigarna i Kvevlax. Ursprungligen gick den medeltida rutten över Viken med båt, genom skogar, mossar och vattenfyllda träsk, 10-12 kilometer fram till Kapellbacken i Gamla Vasa.

Dagens vandring var ca sju kilometer lång med start i Viken, längs vintervägen fram till de torrlagda områdena vid Hamnmossen, Hamnholmen, Storhamnträsket, och sedan tillbaka mot Kvevlax via Vilanbacken, det torrlagda Mässträsket och Fulmossen till Källbacken. Luften var efter regnet ren och frisk med behagligt ljus och lagom torra stigar, därtill kunde deltagarna naturligtvis njuta av den vackra naturen i det legendariska och historiska landskapet. En del av den ursprungliga stigen kan ännu skönjas vid Fulmossen. Vid Mässträsket har en revirmärkande älgtjur nyligen sparkat upp en kraftigt urinluktande brunstgrop.

Avsnittet Källbacken-Vilanbacken underhålls av hembygdsföreningen med välvilligt stöd från markägarna. I föreningens planer ingår även uppsättning av skyltar.

Precis som i gamla tiden vilade dagens kyrkvägsvandrare vid Vilanbacken. Trakteringen bestod av grillad korv och kaffe vid den närbelägna Solhyddan med Karl-Gustav och Greta Hjortman som värdar. Runtomkring breder storskogen ut sig med små odlingar insprängda på det gamla träskens bördiga botten. Det är inte alldeles lätt att föreställa sig det ursprungliga vattenlandskapet i skogen, som under lång tid var kyrkfolkets verklighet.

Sammanlagt deltog tjugofyra personer i evenemanget, alla med en önskan om en fortsättning, ännu har vi en god bit kvar till Gamla Vasas historiska kyrkomiljö!

Vandringen över Viken gick längs med havsvikens gamla båtfarleder. I bakgrunden syns bosättningen i Kvevlax

 

Hamnmossen har nåtts med god fart. Ute på den tidigare vattenfyllda mossen låg båthamnen. Notera sprängtickan till vänster.

 

Intill Vilanbacken vid Solhyddan avnjuter deltagarna dagens traktering.

 

Inne i Solhyddans brasvärme sitter värdfolket Karl-Gustav och Greta Hjortman och en del av deltagarna.

 

Vid Mässträskets stig har en älgtjur nyligen åstadkommit en urinluktande brunstgrop, han har också fejat hornen på ungträden i närheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Artikel